Toggle Nav
ไอคอนมือถือ
My Cart
ปิด
  • เมนู
  • ตั้งค่า

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท บลัช บิวตี้ (ไทย) จำกัด ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน
( PERSONAL INFORMATION ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ WWW.FACEBOOK.COM/BLOSSNATURA

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  • เพื่อความสะดวกในการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ WWW.FACEBOOK.COM/BLOSSNATURA ทางเว็บไซต์ จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (E-MAIL ADDRESS) ชื่อ (NAME) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (HOME OR WORK ADDRESS) รหัสไปรษณีย์ (ZIP CODE) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (TELEPHONNE NUMBER) เป็นต้น
  • ในกรณี ที่ท่านสมัคร (SIGN UP) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์ จะเก็บรวบรวม ข้อมูล ส่วนบุคคล ของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (SEX) อายุ (GENDER) สิ่งที่โปรดปราน /ความชอบ (PREFERENCES/FAVORITES) ความสนใจ (INTERRESTS) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (BILLING ADDRESS)
  • นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการทางเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของ ท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP ADDRESS) ชนิดชองโปรแกรมค้นผ่าน (BROWSER TYPE) ชื่อโดเมน (DOMAIN NAME) บันทึกหน้าเว็บ (WEB PAGE)ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (ACCESS TIMES )และเว็บไซต์ ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั่น (REFERRING WEBSITE ADDRESSES)
  • ทางเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการ เกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านอย่างไร ทั้งนี้ บริษัท บลัช บิวตี้ (ไทย) จำกัด ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ใน เว็บไซต์ ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ตามนโยบาย ความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

  • ทางเว็บไซต์ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น ของ ท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ บริษัท บลัช บิวตี้ (ไทย) จำกัด
  • ทางเว็บไซต์ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน ที่ทางเว็บไซต์ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก ท่านเท่านั้น
  • ในกรณีที่ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์ เชิงสถิติ ในกิจการ หรือกิจกรรมของทางเว็บไซต์ เป็นต้น ทางเว็บไซต์ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูล ส่วน บุคคลดัง กล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจกรรมของ บริษัท บลัช บิวตี้ (ไทย) จำกัด

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัท บลัช บิวตี้ (ไทย) จำกัด ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่าน (PERSONNAL INFORMATION )ที่ติดต่อ เข้ามายังเว็บไซต์ WWW.FACEBOOK.COM/BLOSSNATURA ดังนี้

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางเว็บไซต์ จึงได้กำหนดระเบียบ ภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและปลอดภัย ของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญ อย่างยิ่ง

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท บลัช บิวตี้ (ไทย) จำกัด อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความส่วนตัว โดยไมได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อ ความเหมาะสม และประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือ มีการใช้บริการจากเว็บไซต์ WWW.FACEBOOK.COM/BLOSSNATURA

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ (หน่วยงาน / เว็บไซต์)

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความส่วนตัว หรือการปฏิบัติ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทางเว็บไซต์ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุง การให้บริการของ บริษัท บลัช บิวตี้ (ไทย) จำกัด ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่ CONTACT US