Toggle Nav
ไอคอนมือถือ
My Cart
ปิด
 • เมนู
 • ตั้งค่า

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลง และ ระเบียบการใช้บริการเว็บไซต์ ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” และผู้สมัครใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาชิก” โดยมีข้อตกลงและระเบียบในการใช้บริการ ดังนี้

 • การกระทำใดๆที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล์และ โฮมเพจของสมาชิก ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียวผู้ให้บริการ ไม่มีส่วน เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น
 • ห้ามใช้บริการนี้ ไปในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
 • สมาชิกต้องเก็บรหัสผ่านที่ได้รับไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใดๆอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกเอง และ/หรือ ระบบของเซิร์ฟเวอร์โดยรวม
 • ห้ามใช้บริการอีเมล์ที่ได้รับ ในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เช่น โพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลอื่น หรือ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ลงในแหล่งข้อมูลที่สาธารณะ เช่น ตามกระดานข่าวของเว็บไซต์ต่างๆ หรือบนโซเชียลมีเดียต่าง เช่น FACEBOOK
 • ห้ามสมาชิกกระทำ การส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM โดยใช้อีเมล์ที่อ้างอิงถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี้ไปยังบุคคลอื่นโดยที่ไม่ได้ รับอนุญาต หรือความยินยอมจากผู้รับ
 • ผู้ที่ทำการส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
 • ห้ามสมาชิกกระทำการใดๆ ที่อาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบเซิร์ฟเวอร์โดยรวม
 • ห้ามใช้บริการนี้ ในการเก็บ หรือ เผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเคาไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฎหมาย และศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภท PIRATE SOFTWARE , CRACK,HACK หรือใช้บริการของเซิร์ฟเวอร์นี้ไปใน การโจมตีเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เช่น MAIL BOMBS ,HACK ATTACKS,SPAMMING,PORT SCANNING หรือ PORT PROBING สมาชิกที่เผยแพร่ ข้อมูลประเภทนี้ หรือ ใช้บริการไปในทางลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการละเมิด และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยสูงสุด
 • ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฎิเสธการขอใช้บริการ โดยไม่จำเป็นจำเป็นต้องอธิบายเหตุผล และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสมาชิกภาพของผู้ที่ละเมิด หรือพยายามละเมิดข้อตกลง และระเบียบการใช้ บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ห้ามสมาชิกใช้บริการนี้ในการเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ หรือใช้บริการนี้ในการเก็บข้อมูล หรือ ให้บริการใดๆแก่เว็บไซต์อื่น
 • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุดกับบุคคลใดๆที่พยายาม กระทำการที่เป็นอันตราแก่ระบบเซิร์ฟเวอร์
 • ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบเกี่ยวประสิทธิภาพ ความล่าช้า ความผิดพลาด การสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ
 • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล และหรือเปิดเผยข้อมูล และ หรือเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
 • กรณีที่ผู้ให้บริการให้รับการร้องเรียน ร้องขอหรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิกหรือระงับบริการ แก่สมาชิกนั้นๆเป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวน และ ตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ
 • เว็บไซต์แห่งนี้ให้ความร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีข้อความหรือ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อความสงบเรียบร้อย หากท่านพบเห็น หรือทราบ เบาะแส ขอให้แจ้งข้อมูล เพื่อจะได้ดำเนินการแก้เว็บไซต์เหล่านั้นต่อไป
 • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการนี้ทันที เมื่อพบว่าสมาชิกละเมิด ข้อตกลง หรือ พบว่าการกระทำนั้นๆ อาจก่อให้เกิดหรือเป็นอันตรายต่อเซิร์ฟเวอร์ โดยรวม เช่นการละเมิดระบบ รักษาความปลอดภัย การพยายามเจาะระบบ หรือ พยายามเข้าถึงข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลสมาชิกอื่น หรือทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดภาระหนักแก่เซิร์ฟเวอร์

ทางบริษัทฯ จะถือว่าสมาชิกทุกท่านได้อ่านและเข้าใจใน ข้อตกลง และระเบียบ ในการใช้บริการนี้เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้สมัครใช้บริการจากทางเรา

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

บริษัท บลัช บิวตี้ (ไทย) จำกัด ช่องทางการขายออนไลน์ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ภายใน 15 วันทำการ โดยนับจากวันรับสินค้าจนถึงวันที่นำส่งสินค้าคืน

เงื่อนไขการคืนสินค้า

สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า

หมายเหตุ :
1. ระยะเวลาในการจัดส่งคืนให้ลูกค้า บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่สินค้าถูกส่งมาถึงบริษัทฯ แล้ว
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า ทางบริษัทฯจะคืนเงินสด ที่ลูกค้าจ่ายในการส่งของคืนมา โดยคืนให้ลูกค้าพร้อมกับสินค้าที่ส่งไปใหม่ และยินดีรับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้ารอบใหม่ให้กับลูกค้า (ในกรณีลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งเข้ามา หรือได้รับไม่ครบตามจำนวนที่สั่ง)

วิธีการเปลี่ยน/คืนสินค้า

คุณสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ดังนี้ นำส่งคืนทางไปรษณีย์ไทย หรือ บริษัทจัดส่งสินค้าเอกชนอื่นๆ

1. แจ้งปัญหาสินค้า หากท่านพบปัญหาหลังจากรับสินค้า และประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อ BLOSSNATURA ONLINE CALL CENTER โทร. 02-153-4905,088-626-5222 หรือ LINE: @BLOSSNATURA เพื่อแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่
2. รอรับการยืนยัน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ หรือ LINE เพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ก่อนที่ท่านจะดำเนินการส่งคืนสินค้าต่อไปส่งสินค้าพร้อมใบแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับมาที่
บริษัท ละมุน เบบี้ จำกัด เลขที่ 49/26-27 ม.7 ถนนคลองหลวง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โดยเลือกรูปแบบการส่งแบบลงทะเบียน เวลาทำการ แผนกขาย ออนไลน์ CALL CENTER : จันทร์ ถึง ศุกร์ 8:00 – 17:00 หยุดทำการ วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลาจัดส่งสินค้า : จันทร์ – ศุกร์ 9.00-14.00 น.